چه بگویم از
آسمانی مردمانی  که گلواژه عبادت را در نمازشان تفسیر می کنند و تحفه ایمان را به در گاه پادشاه برده  واز سر اطاعت به باغستان سبز توحید  رفته  ومیوه یکتاپرستی را می خورند
آنانکه صداقت ،پیشه عامل وعملشان است و در نماز سستی نکرده واز طریق دوست ،به گمراه ضالین ها نرفته اند و از سرزمین مغضوب شدگان فراری شده اند ..
آنانکه پر پروازشان رکوع وزبان بندگیشان سجود و پرنده وجودشان در هوای دوست پر می زند

آنانکه که جمله مردمان در حسرت  حالشان می گویند:
خوشا آنانکه الله یارشان بی               بحمدوقل هوالله کارشان بی
خوشا آنانکه دایم در نمازبی                  بهشت جاودان بازارشان بی