چه خوش خواند پرستوی زیبای  ملکوت
از ندای ربنای مومنین در قنوت ونماز
وچه عارفانه دیدند ملائک ،صحن قشنگ قلب مومن را در نماز...
وچه عاشقانه خواندند خدای خود را در ذکر سجود ورکوع
وچه ذلیلانه گویند: مصلین در صلا تشان ،اغفرلی وارحمنی
وچه رویایی است بر بام او با تشهد  وسلام ،نشستن
آری ...
به راستی  نماز ،قشنگترین تفسیر عبادت و شان مومنین  ومایه مباحات خداوند در بر ملایکه است ...

وحقیقت آن را کسی نمی داند جز پیران طریق ،که لباس دنیا پرستی را کنده وخرقه عشق او به تن کرده اند...