امروز حالم در گیر حالتی دیگر است
گویا احساس حضور میکنم ،حضوری قشنگ به رنگ خدا و به طعم انسانیت
انگار پرنده دلم در آسمان او می پرد و به هوای وصلش اوج می گیرد
انگار کشتی طوفان زده قلبم ،به جزیره نجات رسیده است..
آری
این حال من از افتادن است...
افتادن  برخاک در برابر حقیقت هستی ..
افتادنی از جنس ذلت وبیچارگی ....
در نزدیکترین خانه (مسجد)به  ملکوت ...
پس دعایم هرروز این باشد...
یامحول الاحوال  حول حالنا الی احسن الحال