خدایا :
نمی دانم چه سری در جزء جز ء نمازت است که کلیت  روحم را آرامش می دهد،
چه سری است که کام تشنه ام را در کویر سوزان گناه سیراب می کند ..
نمی دانم چه حقیقتی داردکه درک وفهم اش سخت اماآسان  است...
نمیدانم نماز است یا آتش گنه سوز ،آموزش صبر است یا تمرکز ،

نمی دانم نماز طریقه وصل یا خود اصل، راه حقیقت است یا خود حقیقت
وبالاخره نمی دانم  من در حال صحبتم  یا تودر حال حرفزدن بامن
اما آنچه می دانم این است که هیچ  نمی دانم...