عدالت راچشمان حاجی مسجد ما خوب رعایت میکند وهمه را یک اندازه می بیند.