زندگی به التماس کردن به دنیا نمی ارزد ...من زندگی که آلوده به التماس نباشد،میخواهم مثل شهدا
ء