آدم ها دو دسته اند یا به خودشون بر میگردند یا از خودشون برمیگردند،

پس بهتره قبل مردن به خودمون برگردیم