بهشت، باغ وبستان کاشته های ماست و جهنم  ،آتش غفلت  بر این بستان است.