بزرگراه   آسمان، اول وقت  هم ترافیک ندارد،
لطفا سرعت بگیرید.