عشق
ترازوی خلوص عاشق است  و بهترین تفسیرش حسین (ع)و عشقش  به خداست ...