آسمون یه دریاست ...
شناگر خوبی باشی ،میبردت جزیره آرامش...