مرگ: شکست ناپذیر ترین حریف  ومومن ،بازنده ایست که برنده وصال یار شده است.