بردگی دنیا عادتمان شده،
ما را باعشق به خودت آزاد کن..