خدایا ...

بندگان را چه  ارزان  میبخشی و چه گران میخری.