عزیز : دست دراز کن که در شریعه وجود عباس (ع) آب وفا جاریست   وسقایش هم ،خود اوست..