چه  پر هیاهو هستند جاماندگان در گذرگاه دنیا وچه   ساکتند به مقصد رسیدگان قرب الهی...