پنجره فولاد،در شفاخانه مولاست
وکلیدش ، یه قلب مطئمنه...