آنکه سرش  را به خدا عاریت سپرد ، مجوز پیروزی اش صادر شد..
(اشاره به جمله امام علی (ع)به محمد حنفیه)