انگارغربتت  بین ما خیلی تابلو شده
آخه اسم همه رو زبونهاست الا اسم تو