مسیر دنیا لغزنده است ،حتما زنجیر ایمان همراه داشته باشید.