حرارت عشق  حسین (علیه اسلام) ، تنها با چوب نماز جان (گّر)می گیرد،
پس به طوفان بی مبالاتی ،خاموشش نکن