میشه با مال دنیا ،کلاه سر دنیا بزاری...مثلا پول دنیا را خرج آخرتت ( فقیر ویتیم و..) کنی