آتشی که با شهوت درست بشه ،دامن نزدیکامون هم میگیره.