یکی از آثار حضور جوانان در مسجد وانس با محیط روانی آن  ،کاهش ناهنجاریهای اجتماعی است. براساس آمار بیشترین اعمال مجرمانه در سطح کشور متعلق به جوانان است که این آمار در کشورهای غربی به  دلیل آزادی های غیر متعارف بیشتر است.
اما در کشور های  که دارای پایه های اعتقادی ومذهبی هستند ، وجوانان در مکانهای مذهبی حضور دارند ،این آمار پایین است.
حضوروارتباط دائم با مسجد ،باعث ایجاد حالت بازدارنگی از گناه  در جوانان  می شود وروحیات  بلند پروازانه و  هیجانات و پتانسیل های آنان رامدیریت  می کند ونمی گذارد در ارتباطات اجتماعی  ،به عنوان عنصری نامطلوب  ونامانوس ظهور پیدا کند.
براین اساس بستر سازی ایجاد ارتباط جوانان با مسجد باید سرلوحه فعالیت های مسئولان ومتولیان مسائل اجتماعی کشور قرار گیرد تا ضمن کاهش جرائم اجتماعی وایجاد امنیت، در پرورش استعداد ها وآینده سازی مناسب ،شریک باشند.