یکی از علل مهم نبود جذابیت در نماز خواندن ،آفاتی است ک هباعث می شود آثار نماز در روح وجان افراد تاثیرگذار نباشد.
این آفات علاوه بر تاثیرات روحی ومعنوی،بر زندگی عادی مومنین تاثیر می گذارد واجازه نمی دهد ، زیبای ها وکارکردهای آن  نمایان شود.
این آفات باعث دوری یا کاهلی جوانان در اقامه نماز می شود وچون جذابیت های معنوی وبرکات مادی ومعنوی  را از بین می برد ،باید شناخته شوند.
در این مقاله به برخی از این آفات اشاره می شود:
*ظاهر گرایی
از مهمترین آفات نماز،ظاهر گرایی است. بدین معنا که شخص می خواهد با اقامه نماز خود را فردی مومن ومقید معرفی نماید واز این طریق برای خود مقام یا شانی در اجتماع پیدا کند.

این  مساله در دراز مدت به آفاتی تبدیل می شود که شخص راه گریزی از آن ندارد وتبدیل به یک عادت ناپسند می شود.

ادامه دارد