نهج البلاغه ،اقیانوسی است که حکمتش عمیق و معرفتش وسیع است.