نهج البلاغه،مکتوبی است که  پرندگان بلند پرواز علم،به بلندای معرفتش دست نیافتند.