نوجوانان یا جوانی که هیج یک از اعضای خانواده او اهل نماز نیستند ،چگونه انتظار می رود اهل نماز وجماعت باشند؟
این مطلب  مساله ی جدی  وفراگیر است که بسیاری از والدین اهل اقامه نماز در منزل نیستند ووفرزندان نیز به تبع آنان،علاقه ی به نماز ندارند.
اما خانواده ها بر دودسته هستند،یک خانوداه هایی که به مسائل دینی اهمیت نمیدهند و جای شکی نیست که در آینده دینی فرزندان خود نقشی مثبتی ندارند و بعضا عامل انحطاط آنان می شوند.
اما دسته دوم والدینی هستند که علی رغم مقید بودن به مسائل وتکالیف دینی وعلاقه به داشتن فرزندانی متدین ، در تربیت فرزندان اهمال کاری می کنند.که نمونه آن نوجوانی است که می گوید : خانواده مذهبی اش  ازاو نمی خواهد که نماز بخواند وبرایشان تفاوتی ندارد.
جالبتر آنکه برخی این دسته از خانواده ها فکر میکنند  با بزرگ شدن سن بچه ها ،آنها خودشان باید تصمیم بگیرند که نماز بخوانند یا نخوانند که این مساله بسیار خطرناک است.