دنیای حرام :خانه ای از غرور است که در کوچه هلاک شدگان ساخته شده است.