خداوند درخت علم را در جان اهلبیت (ع)ریشه دوانده وشاخه هایش را برسرآنان سایه گسترانده.