یکی از روشهای موثر در جذب و استمرار ارتباط نوجوانان با مسجد  ،سپردن بخشی از فعالیتها وامور اجرایی به آنان است. در این زمینه می توان به  نکات ذیل اشاره نمود:
*فعالیت ها جمعی باشدوبه گونه ای باشد که نوجوان با دوستانش انجام دهد تا علاوه بر ایجاد صمیمیت ،هم سن وسالان دیگر را به سمت مسجد جذب کند.
*فعالیت اجرایی مناسب سن وسال آنان باشد.
*اعتماد به نفس به آنان داده شود تا شجاعت انجام فعالیت را پیدا کنند.این مساله در دراز مدت ،حالت خوشایندی از مسجد را در ذهن آنان برجا می گذارد.
*والدین نوجوان را از فعالیت وزمان اجرای آن مطلع سازید.
*در صورت اشتباه یا کم کاری ،به صورت پنهانی به آنان تذکر داده شود.
*در انجام امور مسجد نطرات آنان را جویا شد.
*درصورتی که امور محوله را به خوبی اجرا نمودند ،از آنان به صورت مادی ومعنوی تقدیر شود.

*در صورت مخالفت افراد مسن مسجد با فعالیت نوجوانان ،آنان را توجیه نمود تا سد راه نوجوانان نشوند.
*در صورت ناراحتی یا اختلافی بین   نوجوانان ،از آنان دلجویی شود ومشکل را حل نمود.