لباس دنیا: پوششی است که برهنه کننده است نه آتش(جهنم) میبرد ونه در تن می ماند.