در معامله دنیا ،خریداربا مبلغ عزت وقناعت ، خواری ودنیا پرستی  می خرد وخدا ضامن این معامله  است.

(اشاره به نامه3نهج البلاغه)