عاقل مرگ دل ها را می بیند ومردم مرگ  بدن ها را.
اشاره به خطبه 230نهج البلاغه)