دوره جوانی ،دوره ارتباطات متنوع وگسترده با هم سن وسالان وایجاد فضایی عاطفی ودوستانه با آنان می باشد.این دوره  را می توان دوره حضور نوجوانان وجوانان در دور همنشینی ها ،ابراز علاقه های شدید ،بیان دغدغه ها ومشکلات شخصی واجتماعی  گذراندن بیشتر اوقات و...می باشد.

از سوی دیگر نقش دوستان در شکل دهی شخصیت افراد بسیار مهم می باشد تا جایی که در روایات شناخت فرد را به شناخت دوستش گره زدند وملاک سالم بودن را ،پاکی دوستان می دانند.
در این بین دوستان خوب واهل عبادت می توانند کمکی ویژه  ومهمی به حضور جوان ونوجوان در مسجد واقامه نماز وگرایش او به  این سمت  داشته باشند و از سوی دیگر دوستان ناباب و گریزان ازمسائل عبادی ، عاملی بر دوری آنها از مقوله نماز میباشند .
بنابراین  یکی از عوامل جذب یا دوری جوانان از نماز ، دوستان می باشند که نوجوانان  و جوانان باید دقت زیادی در انتخاب آنها کنند وهما نطور که اهلبیت (علیهم السلام)  فرمودند: ملاک دوست خوب ،  اهل نماز ومحافظت از نماز داشتن  است .