فساد اخلاقی یکی دیگر از عوامل ترک نماز توسط جوانان است. جوانانی که خانواده ی فاسد دارند یا در شبانه روز به دیدن انواع تصاویر مستهجن   مشغول هستند یا دارای ارتباطات نامشروع هستند، به سمت اقامه نماز نمی روند وقطعا شیطان بر روح وجسم آنان تسلط داشته و نمی گذارد یک ارتباط پایدار  وپاک با خدا بر قرار کند.
برای این جوانان نماز یک مقوله توهمی ویک دیدگاه اشتباه است  که نمی خواهند وقت خود را صرف آن کنند و با الهامات شیطانی ،از آن بیزار می شوند.

از سوی دیگر روند فساد اخلاقی در بین جوانان امروزه با ورود ابزارهای ارتباطی کوچک و ساده همچون موبایل ، سرعت گرفته است و زمینه بی اعتنایی به مقولات دینی  وبوِیژه مهمترین عبادت  یعنی اقامه نماز را تحت شعاع قرار داده است.
بنابراین می توان نتیجه گرفت هر مقدار جوانان سرگرم فساد اخلاقی بشوند ودر زندگی روزمره در پی فحشا باشند، به همان اندازه نماز ترک می شود .