یکی ازآسیب هایی که در رفتار جوانان رسوخ کرده است وبا زبان وعمل خود آن را تایید وتکرار می کنند ،مزاحم دانستن اقامه  نماز با آمور شخصی وجاری زندگی است.

در این باره بارها مشاهده شده است که فرد آنقدر غرق در فعالیتهای روزمره می شود که از اقامه نماز غافل می شود.این مشکل بقدری شایع شده است که اطرافیان  مومن  ومتدین نیز به آسانی  باتوجیه  اولویت کار وفعالیت روزمره از تذکر و امر به معروف اشخاص سر باز می زنند.
درنگاه دقیقتر این مشکل به علت ندانستن وعدم معرفت نسبت به حقیقت نماز ومقام وشا ن آن نزد خدای متعال وهمچنین اثرات آن در زندگی شخصی ومادی فرد می باشد .
راهکار این معضل  را میتوان با معرفی ابعاد مادی ومعنوی نماز  که اثرات مهمی بر نگاه وپایه های فکری جوان به مقوله نماز دارد   حل نمود .
همچنین می توان با تذکر درباره عواقب کاهلی در اقامه نماز و عذاب ها ی آن و معصیت بودن عقب انداختن یا عدم اقامه ،این مشکل را حل کرد.