بی تردید اقامه نماز بر شخصیت  وروحیات جوانان تاثیرات مثبت وماندگاری دارد و دریای متلالم روح جوان را آرامش می رساند.
براین اساس لازم است که یک ارتباط قوی بین نماز وجوان ایجاد شود .

برای ایجاد ارتباط روحی وروانی بین جوان و نماز باید حقیقت نماز را برای آنها روشن کنیم.حقیقی که شاکله عبادات بر اساس آن پایه ریزی شده است و ستون دین معرفی شده است.
قبل از بیان  حقیقت نماز نکته ی را باید بیان کرد:

نمازد راصطلاح به معنای دعا است اما مقصود ما در این نوشتار ،همان طریقت مشخص ومعین با جزییات  است که بطور روزمره ، مسلمین به ادای آن اهتمام می ورزند و وجوب آن از علائم مسلمانیت است.
اما حقیقت نماز چیست؟
نماز دارای صورت ظاهری وصورت باطنی هست مانند وجود انسان که دارای جسمی ظاهری و باطنی عمیق است که متصل به  حقیقت وجود هستی ،یعنی خدای متعال می باشد.(ادامه دارد)