خدا
، نورامید وحشت زدگان تاریکی ظلمات دنیاست.
(اشاره به دعای کمیل)