بی نمازی  وعدم اقامه آن آثار خطرناکی در دنیا وآخرت برای شخص تارک وحتی در  زندگی  مسلمین دیگر دارد وباعث بی برکتی برای آنان می شود

این آثار نامطلوب ، در تاریخ  هم اتفاق افتاده است چنانکه نقل شده است : شخصی نزد پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) آمد وازفقر ونداری  شکایت کرد حضرت فرمود: مگر نماز نمی‌خوانی عرض کرد من پنج وقت نماز را به شما اقتدا می‌کنم، حضرت فرمود: مگر روزه نمی‌گیری عرض کرد سه ماه روزه می‌گیرم و... آنحضرت متفکرانه سر به جیب حیرت فرو برد ناگاه جبرئیل نازل شد عرض کرد یا رسول الله حق تعالی ترا سلام می‌رساند و می‌فرماید: در همسایگی این شخص باغیست و در آن باغ گنجشکی آشیانه دارد و در آشیانه او استخوان بی‌نمازی می‌باشد به شومی آن استخوان از خانه‌ی این شخص برکت برداشته شده است و او را فقر گرفته است. حضرت به او فرمود برو آن استخوان را از آنجا بردار، بینداز دور. به فرموده‌ی آن حضرت عمل کرد بعد از آن توانگر شد.[ انوار المجالس}
بنابراین فرد بی نماز باید بداند چه راه خطرناکی را در پیش گرفته است وچه عواقبی را به جان میخرد.