مساجد به عنوان مراکزی برای تربیت دینی نوجوانان باید همگام با پیشرفت های دنیا در عرصه فرهنگی وتبلیغاتی پیش بروند وبا بهره گیری از ظرفیت های داخلی ،سعی در جذب حداکثری کنند.بنابراین مساجد باید با ارائه شیوه های نودر خصوص جذب نوجوانان ودائمی کردن ارتباط آنان قدم ها موثری بردارند ،لذا می توانند با ایده های نو وطرح های خلاقانه به این مساله کمک کنند.
براین اساس به چند نمونه از این ایده ها اشاره می شود.
*اجرای طرح پیک نماز
در این طرح بچه ها یک دفترچه نماز می گیرند که در آن تعدادی روزها ونمازهای که باید شرکت کنند نوشته شده است وآنان باید در این مدت به مسجد آمده وحضور خود را ثبت کنند.در مدت اجرای طرح مسئولان طرح با برگزاری کلاس ها ی متنوع یا اردو یا مشارکت دادن نوجوانان در امور مسجد یا اهداء هدیه به جذب آنان به مسجد واقامه نماز کمک شایانی می کنند.
این طرح در شهرستانهای مختلف اجرایی شده است و دارای آثار مثبتی بوده است  واگر در این روند والدین نیز مشارکت داشته وهمراه فرزند  ومشوق او باشند ،قطعا تاثیر بیشتری به همراه دارد.