بی تردید فضای مجازی مهمترین ابزارهای تبلیغاتی  در  عصر کنونی  است و دارای گستردگی وفراگیری در دنیا می باشد وهردولت وفرهنگی می خواهد با استفاده از این فضا عقاید وفرهنگ  خود را ترویج دهد.
 از سوی دیگر  فضای مجازی امروزه بخشی از زندگی مردم  را در برگرفته است وآحاد مختلف اجتماع بشری را به سوی خود جذب کرده .این مساله  باعث شده است که گروههای ضد دینی بصورت هماهنگ از این طریق  به عقاید دینی مسلمین بویژه شیعیان  حمله کنند و با ایجاد والقاء شبهه سعی در دوری جوانان از انجام تکالیف الهی بشوند که در راس آنها نماز است .
در این باره  می توان به شیوه های آنان در دور کردن جوانان از نماز اشاره کرد ازجمله : ایجاد شبهه که چرا باید عربی  بخوانیم؟ نشان دادن به ظاهر نماز خوانان مفسد به عنوان افراد نماز خوان ! تاکید بر بی اثر بودن  اقامه نماز، مزاحم بودن نماز در امورات روزانه!ارزش بالاتر ارتباط با خدا بدون نماز،مثلا با فکر کردن درباره  خدا ! وشبهات اعتقادی ک هاصل وبنیان دین را نشانه گرفته است .
باید دقت نمود این فعالیتها بصورت هماهنگ ودارای پشتوانه های مالی ومعنوی گسترده برعلیه اسلام وشیعه در جریان است وجامعه هدف آنان جوانان می باشند.