امام جماعت نماد عملی وواقعی دین می باشد و باید دارای اخلاق ومنشی مطابق آنچه در روایات  بدان اشاره شده است همچون حلم ،وفا ،خوش خلقی و... باشد.

بنابراین روحانی نقطه مرکزی مسجد میباشد که میتواند نقشی محوری در جذب نوجوانان وجوانان به مسجد ایفا کند. اما برای انتخاب روحانی خوب برای مسجد میتوان نکات زیر را در نظر داشت:
* ثابت باشد وچند مدت یکبار تغییر نکند.
*دارای نظم وانضباط باشد
*به آراستگی وزیبایی خود اهمیت دهد.
*خوش اخلاق وخوش برخورد باشد.
*متواضع ومودب باشد.
*با نوجوانان وجوانان دوست باشد.
* جوان باشد تاجوانان راحتر با او ارتباط برقرار کنند.
*سخنان ساده وروان بیان کند.
*اهل فعالیتهای فرهنگی باشد.