یکی از مهمترین  فضاهایی که برای تبلیغ نماز در بین جوانان استفاده نمود،فضای مجازی است که با فراگیر شدن استفاده از آن بوِیژه شبکه های اجتماعی در بین جوانان ،می توان از آن در جهت جذب جوانان به مسجد ونماز استفاده کرد .بنابراین راهکارهای ذیل پیشنهاد می شود:
*راه اندازی گروههای دینی با محوریت جوانان مسجد
*پاسخگویی به شبهات درباره نماز ومسجد
* تولید وپخش فایده ها واثرات نماز در زندگی جوانان
* تولیدات غیر متنی مثل عکس نوشته ،طرح گرافیکی ،گلیپ صوتی و.. وپخش آن
*ارائه مشاوره های آنلاین یا آفلاین در باره نماز ومسجد
*راه اندازی کانال ها ووب سایت های اطلاع رسانی درباره فعالیت های مسجد وآثار اقامه نماز در آن در حل مشکلات اجتماعی
 و......
*راه اندازی گرو ههای جذب که شامل برخی از جوانان مسجدی هستند وبا ایجاد  ارتباط با جوانان دیگر ،آنها رابه اقامه نماز وارتباط با مسجد ترغیب کنند.