گره گشایی
یکی از ویژگی های مسجد در صدر اسلام ،گره گشایی از مشکلات مسلمین  وافراد ی که به آن پناهند ه می شدند بود.لذا عموم مسلمین ،مسجد را ملجاء ومامنی برای طرح و حل مشکلات خود می دانستند.
این ویژگی مسجد امروزه وبرای جذب جوانان راه حل بسیار مناسبی است واگر جوانان بدانند که محلی برای حل کردن مشکلات خود  در محل دارند ،قطعا به آن روی می آوردند
براین اساس می توان باراه اندازی  کلاسهای رفع اشکال  یا تدریس خصوصی برای جوانان به شکلی آسان در مسجد  یا با راه اندازی سالنی برای مطالعه دانشجویان  یابا راه اندازی یک  صندوق قرض الحسنه جهت رفع مشکلات مالی برای ازدواج و موارد دیگر  و....مسجد را مرکزی برای گره گشایی  مشکلات جوانان معرفی کرد.
اینگونه فعالیتها علاوه بر جذب جوانان به مسجد و ایجاد یک ارتباط خوب با آنان ،احساس خوشایندی در ذهن آنان از مسجد واهالی مسجد به همراه دارد  وراه علاقمندی آنان به اقامه نماز را هموار می کند .

بنابراین باید همانند صدر اسلام ،مسجد مرکزی برای گره گشایی از مشکلات جوانان باشد.