اید ه های خلاقانه
از روشهای که می توان به جذب جوانان به مسجد کمک کرد،طراحی واجرای طرح های خلاقانه با محوریت اشاعه فرهنگ مسجد واقامه نماز می باشد.
این طرح های خلاقانه می تواند شامل فعالیتهای عمرانی در مسجد مثل ایجاد قسمت ورزش یا دفتر کار برای جوانان یا اجاره دادن قسمت تجاری مسجد به جوانان جویای کار یا...باشد یا ایده های فرهنگی مثل هدیه دادن به عروس ودامادهای محل یا پخش سی دهای  کاربردی آنان یا برگزاری همایش های علمی  در مسجد باشد.
همچنین میتوان ایده های اقتصادی مانند ارتباط دهی جوانان  جویای کار به مراکز دولتی  یا اشخاص دارای نفوذ ویا راه اندازی کارگاه زیر نظر مسجد و...باشد.

مساجد می توانند برای ایده پردازی   خلاقانه  از جوانان نظر بخواهند  وآنان را در اجرای   طرح ها سهیم کنند که علاوه بر فضا سازی خوب برای جذب آنان،به وضعیت اقتصادی واجتماعی منطقه نیز کمک شایانی می شود که در آینده باعث رشد روزافزون حضور جوانان ووابستگان آنان در مسجد می شود.