هر  گروه و حزبی جهت ارائه نظریات وعقاید خود ،اقدام به ایجاد یک رسانه ی مکتوب مانند روزنامه ،مجله  و..می کند که این رسانه های مکتوب بصورت مدوام اقدام به تولید وپخش عقاید آنان میکند.
رسانه های مکتوب دارای ظرفیت  عظیمی برای  تبلیغ و تنقیح نظریات می باشندوبه همین علت دارای جاذبه ی بسیاری در بین جوانان دارند.
بطور نمونه مجلات  ،روزنامه های کشوری ومحلی  با تیترهای جذاب ومطالب نو ،مخاطب خود را ترغیب به خریدمیکنند .بنابراین می توان از این مورد جهت بسط ارزشهای اسلامی خصوصاتکلیف مهم نماز بهره برد.
این مجلات وروزنامه ها می توانند با بررسی علل گرایش یا عدم گرایش جوانان به نماز،اهمیت وجایگاه نماز،روشهای جذاب سازی مساجد،...وبا تیترهای زیبا وجوان پسند نقش مهمی در روند جذب جوانان داشته باشند.
البته باید دانست که اگر رسانه های مکتوب برعلیه نمازهمصدا شوند ،آثار خطرناکی دارد چنانکه در سالهای قبل از 76 با ایجاد وپخش شبهات برعلیه اصول دین وتکالیف واخلاقیات اسلامی یک روند ضد دینی را دنبال کردند.
از سوی دیگر نظارت بر متن ها ومطالب ارائه شده نیز باید به عهده یک اسلام شناس باشد تا برای فروش بالاتر،مطالب سطحی وکم اهمیت بجای مطالب نغز ودقیق بکار نرود.