در حکومت اسلامی هر سازمان وارگانی باید در امور فرهنگی نقشی داشته باشد تا فضای عمومی جامعه به سمت ارزش های اسلامی وگرایش آحاد مردم به سمت انجام تکالیف برود .
شهرداری ها از جمله سازمانهای مهم فرهنگی واثرگذار در شهر های مختلف کشور می باشند ومدیریت نمادها ،پارک ها  ،تابلو های عمومی ،کتابخانه ها  وخانه های فرهنگ و...رابه عهده دارند که یک مجموعه عظیم فرهنگی را تشکیل می دهند ودارای ظرفیت ها مالی مناسبی نیز می باشند.
شهرداری می توانند با برگزاری مسابقات در طول سال باهمکاری مساجد ،یاپوشش اهمیت نماز برای جوانان در تابلوهای شهر ی بادعوت از سخنرانان توانمند درپارک ها به روند جذب جوانان به نماز ومسجد کمک کنند.

این برنامه هادر صورتی که بصورت هدفمند وبرنامه ریزی شده با موضوع نماز در طول انجام گیرد،قطعا نتایج مثبتی به همراه دارد البته لازم به ذکر است که این برنامه ها باید با هماهنگی وهمکاری روحانیون مساجد انجام گیرد تا از نظر محتوایی واجرایی اثرگذار باشد.