عدم حضور قلب
از عوامل بی تاثیری نماز دربین جوانان ،عدم حضور قلب  است .نمازگذاردر نماز باید خود را در محضر پروردگار عالمیان ببیند واحساس حضور او را داشته باشد،احساسی که از توجه به آنچه در ذهن واطراف دارد ،برحذر کند وبا تمام وجودش  در محضر او باشد.
نمونه این نماز در سیره اهلبیت(علیهم السلام)بسیار مشاهده شده است چنانکه حضرت علی (علیه السلام) در وقت نماز چنان محو در حضور باری تعالی بود که درد کشیدن تیر را احساس نکرد ویا  علما وعرفای شیعی که در اینحالت ،گویی در این دنیای خاکی نبودند.
لذا باید دانست که اگر حضورقلب  در نماز نباشد وفرد به خواند اذکار ورکوع وسجود بپردازد ،هیچ تجربه ی معنوی ندارد وصرفا به یکسری حرکات بسنده کرده است که هیچ اثر معنوی ندارد.
واین مطلب سر بی اثر بودن نماز برخی از جوانان اهل نماز است.