برخی   از جوانان در باره نماز حس خاصی ندارند وعلی رغم میل به اقامه نماز،آن را بی اثر وبی فایده می دانند.این قشر در واقع به آفات وموانع اثر نماز دچار شده اند ،آفاتی که به دلیل نشناختن ،باعث دوری جوانان از نماز وبه تبع آن دوری از عبادت خدای متعال شده است.
بنابراین به برخی از این آفات اشاره می شود:
*توجه به ظاهر
نماز یک حقیقت دو وجهی شامل صورت  ظاهر وصورت باطن دارد.هیات ظاهر آن شامل اذکار واعمال وزمان است که اگر با حقیقت نماز که متصل وپیوند با روح انسان ودر حقیقت به ذات مقدس الهی مرتبط است،بیگانه  باشد امری بی اثر وبی فایده است چنانکه بسیاری از مفاخر وعرفای اسلامی نماز را پر پروازی دانسته اند که با آن  انسان به اوج معنویت  می رسد وائمه اطهار (علیهم السلام)بارها به این مساله اشاره کرده اند،واگر اینگونه نبود ،قطعا نماز  در رکوع وسجود اذکار خلاصه میشد.
بنابراین یکی از عوامل بی اثری نماز توجه به ظاهر آن بدون توجه به باطن آن می باشد.